Felicita GIORDANA langa 18921975
Antonio GIORDANA 18501930
Catterina ROSSO 18551934
Eusebio GIORDANA 18211895
Giulia ROSSO langa 18241898
Antonio GIORDANA 17881844
Catterina GIORDANA 1844
Bernardo ROSSO 17891886
Delfina GIRAUDO 17981840
Lorenzo ROSSO 1821
Maria Felicita PEPINO 1823
Giacomo ROSSO
Anna Maria PEPINO
Giuseppe PEPINO
Joanna PEPINO